Naujienos


29-03-2019

Svarbus World FZO ir OECD susitikimas Paryžiuje

Kovo 25-27 dienomis Paryžiuje įvyko World FZO ir OECD – Pasaulio Laisvųjų ekonominių zonų organizacijos ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narių susitikimas, kuriame mūsų šaliai atstovavo Simonas Petrulis, Lietuvos Laisvųjų ekonominių zonų asociacijos prezidentas. S. Petrulis yra ne tik Lietuvos LEZ prezidentas, bet ir vienos sparčiausiai augančių ir pritraukiančių reikšmingas investicijas, Marijampolės regione, vadovas.

Susitikime dalyvavę Pasaulio Laisvųjų ekonominių zonų atstovai išsakė savo lūkesčius bei įžvalgas OECD vadovybei dėl tolesnio glaudaus bendradarbiavimo teisinėje, administracinėje ir muitinių regamentavimo srityse.

S. Petruliui teko garbė atstovauti mūsų šaliai, pasidalinti sėkminga gausių investicijų pritraukimo patirtimi (per pastaruosius metus į Marijampolės LEZ investicijų skaičius siekė 100 mln. Eur) bei pristatyti Lietuvą kaip ypatingai patrauklią valstybę globaliam verslui.

Konferencijos metu itin daug kalbėta apie Laisvųjų ekonominių zonų veiklos skaidrumą, glaudų tarpusavio bendradarbiavimą ir socialinę atsakomybę.

Kas yra Laisvųjų ekonominių zonų organizacija (FZO)?

Pasaulinė Laisvųjų ekonominių zonų organizacija (FZO) yra ne pelno organizacija, turinti autoritetingas pozicijas, atstovaujančias Laisvųjų ekonominių zonų interesams visame pasaulyje.

Pasaulio FZO tikslai yra:

  • Sutelkti bendradarbiavimui regionines, nacionalines LEZ asociacijas, verslo konsultavimo agentūras, suinteresuotas vyriausybines organizacijas, tarptautinės prekybos organizacijas, skirtas keistis žiniomis ir potencialiomis verslo plėtros galimybėmis.
  • Sukurti nemokamą LEZ zonų forumą pasauliniu mąstu tam, kad nariai galėtų mokytis, augti ir klestėti, pasinaudodami išskirtinių, išsamių tyrimų rezultatais ar įžvalgomis.
  • Sukurti „Aukščiausios klasės“ standartus Laisvosioms ekonominėms zonoms, kurios stiprina ekonominę ekosistemą tiek pasaulyje, tiek vietos rinkose. Taip pat sukurti Laisvųjų zonų kūrimo ir administravimo gaires.
  • Rinkti ir skleisti laisvosios zonos naujienas tarptautiniu mastu.
  • Kurti pozityvų įvaizdį apie Laisvąsias ekonomines zonas visame pasaulyje ir laikyti jas teritorijomis, kuriančiomis vertingą indėlį į vietos ekonomiką bei skatina tvarų verslą.
  • Suteikti nariams ir partneriams specializuotas veiklos, administracines ir švietimo paslaugas. Naudotis stebėtojų mokymų metu paslaugomis.
  • Remti ir konsultuoti naujai besikuriančias LEZ tarptautiniu mastu.
  • Padėti tapti lyderėmis pasaulio Laisvųjų ekonominių zonų kontekste.

Kas yra OECD – Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija?

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija – 36 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais. EBPO valstybės narės tarpusavyje dalijasi patirtimi makroekonomikosaplinkosaugosšvietimomokslotechnologijųinovacijų srityse (šaltinis https://bit.ly/2FFuGS7).

Svarbiausios nagrinėtos temos ir sprendimai, priimti susitikimo metu. 

1. Susitarti dėl visoms LEZ priimtinos LEZ veiklos modelio teisinės ir administracinės sistemos kontrolės.

2. Išvežant/įvežant prekes į LEZ, teisingai deklaruoti jų klasifikaciją bei identikuoti prekių savininką. To siekiama užtikrinant verslo skaidrumą bei užkertant kelią kontrabandai.

3. Tarptautiniu mąstu bendradarbiauti keičiantis informacija apie teisėsaugos institucijas ir konsultuojantis su kompetentingomis instancijomis. Dalintis informacija apie bylas, susijusias su konkrečiais LEZ piktnaudžiavimo atvejais.

4. Stiprinti vidaus tarpžinybinį bendradarbiavimą, įskaitant įsipareigojimus pranešti kompetentingoms valdžios institucijoms apie įtarimus dėl neteisėto elgesio, užtikrinti keitimąsi informacija tarp agentūrų ir kitus bendradarbiavimo mechanizmus, pvz., bendrus tyrimus.

5. Skatinti kompetentingų institucijų ir privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų šalių, t.y. pagrindinių tarpininkų, įskaitant laivybos agentus, ekspeditorius, muitinės tarpininkus ir logistikos bendroves, supratimą, kokia atsakomybė ir rizika tenka LEZ už verslo skaidrumą.

6. Skatinti suinteresuotųjų šalių partnerystę, siekiant kovoti su neteisėta prekyba didelės rizikos LEZ. Tai yra tokios LEZ, kurios neįgyvendino Laisvosios prekybos zonų elgesio kodekso. Tai apima pastangas paskatinti verslo bendruomenę, kuri naudojasi LEZ paslaugomis arba finansuoja jų operatorius, bendradarbiauti tik su tais verslo atstovais, kurie atitinka Laisvosios prekybos zonų elgesio kodeksą.

7. Stebėti LEZ veiklą ir skelbti metinius rodiklius, padedančius įvertinti potencialias galimybes neteisėtai prekybai.

8. Parengti atitinkamą ankstesnę reikalavimų nesilaikymo ar vykdymo statistiką, įskaitant sulaikymus muitinėse ir neteisėtų prekių, išgabentų iš LEZ konfiskavimą.

9. Atlikti tikslines operacijas, susijusias su didelės rizikos LEZ inicijuotais pervežimais. Čia kalbama apie tas šalis, kuriose nėra įgyvendintas Laisvosios prekybos zonų elgesio kodeksas.

10. Aktyviau bendradarbiauti teisinės pagalbos srityje siekiant išvengti neteisėtos prekybos.

Po susitikimo tikimasi dar glaudesnio visų susitikime dalyvausių LEZ bendradarbiavimo potencialių investicijų srityje. Tuo pat metu susitarta dėl glaudesnio muitinių kiekvienoje šalyje įsitraukimo į LEZ narių rodomas iniciatyvas, išsaugant gerąsias Laisvųjų  prekybos zonu ir muitinių teritorijų veiklos praktikas.

Atgal į naujienas